„Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police” nr UDA-RPZP.06.06.01-32-028/11-00

25 maja 2012 r. Gmina Police podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police” na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 998 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 40% całkowitych wydatków. Wkład własny Beneficjenta wynosił 1 428 115, 00 zł a całkowita wartość projektu to 2 384 932,00 zł.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji osiedla Stare Miasto w części Rynek w Policach poprzez wzrost atrakcyjności mieszkaniowej oraz poprawę warunków życia ludzi tam mieszkających. Działania projektu swoim zakresem obejmowały budynki zlokalizowane w ulicach: Grunwaldzkiej 4,5,7,24, Marii Konopnickiej 2, Tadeusza Kościuszki 13,30,32,47, Wojska Polskiego 20,24,30,69,87,97 oraz Polnej 3 i 7. Projekt obejmował renowację wraz z termomodernizacją oraz przywrócenie pełnej sprawności technicznej 18 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych należących do zasobów komunalnych gminy Police, w tym 5 objętych ochroną konserwatorską o łącznej kubaturze 19 027 m3.

Planowane inwestycje służyć miały przywróceniu terenom Starego Miasta atrakcyjności warunkującej rozwój społeczny a wraz z innymi działaniami inwestycyjnymi, oraz społecznymi, kulturalnymi oraz rekreacyjnymi i edukacyjnymi w tym tworzenia oferty spędzania czasu wolnego umożliwienie na tym terenie miejsca przyjaznego mieszkańcom.